• Presence
  • Social video
  • Webdesign
  • Hosting
  • E-commerce
  • Webshop
  • Mobile App
  • Community
  • SEO
next
prev
A+ A A-

algemene voorwaarden

Helaas horen ook de kleine lettertjes bij het zaken doen, dus van onze juristen moeten we in alle voorstellen van PAN media verwijzen naar onderstaande en te downloaden Algemene Voorwaarden:  

ARTIKEL 1: BEGRIPPEN

In deze Algemene voorwaarden zijn de navolgende begrippen, die telkens in de tekst van de Algemene voorwaarden aanvangen met een hoofdletter, als volgt omschreven: 

a)    Aansluitsnelheid: de snelheid waarmee de internet service provider, in casu PAN media, te bereiken is; 

b)    Identificatiegegevens: inloggegevens en wachtwoord door PAN media beschikbaar gesteld aan Opdrachtgever en benodigd door Opdrachtgever voor de toegang tot de systemen van PAN media; 

c)    Internetdiensten: de door PAN media te verlenen diensten bestaande uit domeinregistratie, ontwerpen en ontwikkelen van websites, onderhoud van websites, opslag en elektronisch transport van gegevens van en naar het internet, cybercasting, streaming video en internet consultancy diensten; 

d)    PAN media: een van de handelsnamen van beUited cooperatie U.A. (onder meer handelende onder de namen beUnited, PAN united, PJP consultancy, PAN media, PAN connect, PAN services en PAN consult), alsmede haar rechtsopvolgers en alle met haar of met haar rechtsopvolger(s) gelieerde ondernemingen; 

e)    Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en daaruit voortvloeiende toepassingen en uitwerkingen; 

f)    Offerte: iedere offerte of aanbieding van PAN media aan Opdrachtgever; 

g)   Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten of goederen van PAN media afneemt, dan wel met wie PAN media een Overeenkomst aangaat, of met wie PAN media in onderhandeling is over een Overeenkomst met inbegrip van degene aan wie een Offerte is uitgebracht; 

h)   Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen PAN media en Opdrachtgever, alsmede elke wijziging en aanvulling daarop, op grond waarvan PAN media aan Opdrachtgever diensten verleent, werkzaamheden verricht of goederen levert; 

i)    Webserver: een computersysteem waarop de websites zijn geplaatst en die via internet bereikbaar zijn. 

ARTIKEL 2: ALGEMEEN 

a)    Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van PAN media, op alle door PAN media gesloten Overeenkomsten, zowel die tot het verrichten van diensten, van werkzaamheden als die tot het leveren van zaken krachtens koop/verkoop. 

b)    De toepasselijkheid van andere algemene of bijzondere voorwaarden of bedingen wordt door PAN media uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

c)    Van deze Algemene voorwaarden afwijkende nadere overeenkomsten of bepalingen, zijn alleen verbindend indien deze door PAN media schriftelijk zijn bevestigd aan Opdrachtgever. Eventueel overeengekomen, van deze voorwaarden afwijkende, bepalingen geven Opdrachtgever geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige Overeenkomsten.

ARTIKEL 3: OFFERTE EN OVEREENKOMST  

a)    Een Offerte bindt PAN media niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het in onderhandeling treden over de totstandkoming van een Overeenkomst. 

b)    Offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Eventuele extra kosten, prijsverhogingen, vertraging in de levering en andere gevolgen van wijzigingen, afwijkingen en fouten in deze gegevens, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

c)    Alle Offertes zijn gebaseerd op de lonen en tarieven geldend op de in de Offerte genoemde datum. Prijsverhogingen, als gevolg van gewijzigde belastingen, sociale lasten of wettelijke maatregelen, opkomende na de in de Offerte genoemde datum doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door PAN media aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 

d)    1. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen­komst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisa­ties wijzi­ging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoor­waarden of sociale verzekeringen, is PAN media gerech­tigd deze verhogingen aan de Opdrachtgever door te bere­kenen.
Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door PAN media worden uitgegeven en in werking treden, dan is PAN media gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
      2. Ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of be­drijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na tot­standkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

e)    Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van PAN media de bij de Offerte behorende ontwerpen, monsters en modellen franco aan PAN media te retourneren, indien niet binnen zestig dagen na de in de Offerte genoemde datum aan PAN media op basis van deze Offerte een Overeenkomst met PAN media tot stand is gekomen. Bij gebreke van zodanige terugzending is PAN media gerechtigd aan Opdrachtgever de voor het opstellen en uitbrengen van die Offerte gemaakte kosten in rekening te brengen. 

f)    Een Overeenkomst tussen PAN media en Opdrachtgever komt tot stand na schriftelijke bevestiging door PAN media aan Opdrachtgever van de Overeenkomst dan wel zodra PAN media start met de uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever, welke van de twee gebeurtenissen eerder is. 

ARTIKEL 4: ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST 

a)    PAN media verleent en/of levert aan Opdrachtgever de Internetdiensten, werkzaamheden en goederen die in de Overeenkomst zijn gespecificeerd. Opdrachtgever voorziet PAN media van de ten behoeve van de Internetdiensten benodigde gegevens in het door PAN media opgegeven formaat. Daartoe verstrekt PAN media aan Opdrachtgever informatie onder andere ten aanzien van het formaat waarin de gegevens van Opdrachtgever dienen te worden verwerkt. 

b)    Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst in de inhoud, omvang of samenstelling van de door PAN media aan Opdrachtgever te verlenen Internetdiensten, is PAN media slechts tot medewerking hieraan verplicht, indien en voorzover zulks, uitsluitend ter beoordeling door PAN media, in verband met de stand van de werkzaamheden, met derden gesloten overeenkomsten en de overeengekomen levertijd, redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is Opdrachtgever verplicht aan PAN media door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de Overeenkomst in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden, zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid b. 

c)    Op de voorgestelde wijzigingen is het bepaalde in artikel 3 van overeenkomstige toepassing. 

d)    Het is Opdrachtgever niet toegestaan Internetdiensten te wederverkopen, te wederverhuren dan wel anderszins in gebruik af te staan aan derden, tenzij PAN media daartoe haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verleent. 

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN PAN MEDIA 

a)    PAN media zal zich naar beste weten en kunnen inspannen de verbindingen tussen haar systemen en het internet beschikbaar te houden. PAN media kan er niet voor instaan dat haar systemen continue en onbelemmerd beschikbaar zijn noch kan PAN media er voor instaan dat Opdrachtgever te allen tijde gebruik kan maken van de in dit artikel bedoelde Internetdienst. Met name tijdens door PAN media te verrichten onderhoudswerkzaamheden kan onderbreking van de Internetdiensten plaats vinden. PAN media zal Opdrachtgever tijdig informeren omtrent elke door PAN media voorziene onderbreking van de Internetdienst. 

b)    PAN media zal zich naar beste weten en kunnen inspannen de Aansluitsnelheid en de beschikbare bandbreedte op een acceptabel niveau te houden. PAN media kan er niet voor instaan dat de gegevens van Opdrachtgever continue op een zelfde Aansluitsnelheid bereikbaar zijn of dat de beschikbare bandbreedte voor de elektronische gegevens van Opdrachtgever steeds toereikend zal zijn. 

c)    PAN media zal zich naar beste weten en kunnen inspannen de op zijn systemen opgeslagen gegevens te beveiligen. PAN media zal de op zijn systemen opgeslagen gegevens niet ter beschikking van derden stellen, tenzij PAN media op grond van regelgeving of rechterlijke uitspraak daartoe verplicht wordt. 

 

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER 

a)    Opdrachtgever is gehouden PAN media alle medewerking te verlenen ten einde PAN media in staat te stellen haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst deugdelijk te kunnen nakomen. 

b)    Opdrachtgever zal PAN media steeds tijdig alle nuttige en nood­zakelijke/relevante gegevens of inlichtingen ver­schaffen. 

c)    Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de geleverde zaken en/of programmatuur, alsmede voor het adequaat beveiligen daarvan. 

d)    Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever apparatuur, mate­rialen of gegevens op informatiedragers ter beschik­king zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specifica­ties. 

e)    Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelij­ke gegevens niet, niet tijdig of niet overeen­kom­stig de afspraken voormeld, ter beschikking van PAN media staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn ver­plichtingen daaromtrent voldoet, kan dit tot opschor­ting van de uit­voering van de overeenkomst leiden en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van PAN media in rekening worden gebracht. 

f)    Opdrachtgever is gehouden zich bij het gebruik van Internetdiensten te gedragen conform de Netiquette en conform hetgeen in maatschappelijk verkeer betaamt. Het is Opdrachtgever in dat kader niet toegestaan gegevens openbaar te maken of PAN media te voorzien van gegevens die in strijd zijn met de wet, regelgeving, openbare orde of goede zeden dan wel die de rechten van derden of de goede naam van PAN media kunnen schaden. Van dergelijke situaties is in ieder geval sprake indien gegevens betrekking hebben op discriminatie, obsceniteiten, drugs, vuurwapens, explosieven, gestolen goederen en dergelijke of elektronische verwijzingen (links) op te nemen naar websites waar dergelijke gegevens geopenbaard worden. PAN media is gerechtigd de toegang tot dergelijke gegevens te blokkeren dan wel dergelijke gegevens te verwijderen van haar systemen. 

g)    Opdrachtgever is gehouden zich bij het gebruik van de Internetdiensten duidelijk te identificeren ten einde misverstand omtrent haar identiteit te voorkomen. 

h)    Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met zijn Identificatiegegevens. Bij het geringste vermoeden van misbruik van Identificatiegegevens door Opdrachtgever of derden dan wel het uitlekken van Identificatiegegevens dient Opdrachtgever dit onverwijld te melden aan PAN media. PAN media is bevoegd Identificatiegegevens in te trekken, aan te passen en/of te wijzigen indien de betrouwbaarheid van de Identificatiegegevens in het geding is. 

i)     Indien door Opdrachtgever door het gebruik van Internetdiensten grensoverschrijdend gegevensverkeer plaatsvindt, vrijwaart Opdrachtgever PAN media voor aanspraken van derden als gevolg van dit grensoverschrijdende gegevensverkeer. 

j)     Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanvragen, verkrijgen en behouden van vergunningen.

ARTIKEL 7: LEVERING 

a)    Levering geschiedt niet franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

b)    Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering c.q. beëindiging van de werkzaamheden dient PAN media derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Bij levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan op overeenkomstige wijze worden gefactureerd. 

c)    Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op Opdrachtgever op het moment van levering. 

d)    Het risico van zaken die zich vanwege te verrichten werkzaamheden onder het beheer van PAN media bevinden, blijft bij Opdrachtgever berusten. Opdrachtgever is verplicht de zaken adequaat verzekerd te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaken zich in het beheer van PAN media bevinden. 

e)    Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij de Overeenkomst vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste termijnbetaling. 

f)    Indien het niet mogelijk blijkt zaken aan Opdrachtgever te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van Opdrachtgever, behoudt PAN media zich het recht voor de zaken c.q. de materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan. PAN media stelt Opdrachtgever schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop Opdrachtgever PAN media in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren. 

g)    Indien Opdrachtgever ook na verloop van de door PAN media gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is Opdrachtgever door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft PAN media het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

h)    Het voorafgaande laat de verplichting van Opdrachtgever de overeengekomen prijs c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet. 

i)     PAN media is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van Opdrachtgever vooruitbetaling of zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

ARTIKEL 8: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN 

a)    Wanneer de leveringen of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van PAN media niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is PAN media gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 

b)    Indien tijdens de uitvoering van de door PAN media aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan PAN media niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft PAN media het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uit­voering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer het­zelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. PAN media heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door PAN media verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten. 

c)    Alle onkosten welke door PAN media worden gemaakt ten verzoeke van Opdrachtgever komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen.

ARTIKEL 9 MEERWERK 

a)    Alle wijzigingen in aangenomen werk worden, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk verschuldigd.

b)    Meerwerk dient mondeling of schriftelijk tussen PAN media en Opdrachtgever overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd. 

c)    Minderwerk zal niet worden verrekend.

ARTIKEL 10: RECLAMES/OPLEVERING 

a)    Opdrachtgever is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de zaken c.q. bij het beëindigen van werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien Opdrachtgever zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient Opdrachtgever PAN media binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan PAN media. 

b)    Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of beëindiging van de werkzaamheden aan PAN media te worden gemeld. 

c)    Indien bovengenoemde reclames niet binnen de daar genoemde termijnen aan PAN media kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd. 

d)    Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 

e)    PAN media dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. 

f)    In geval van afkeuring van de zaken en/of werkzaamheden zal PAN media in de gelegenheid worden gesteld de afge­keurde zaken en/of werkzaamheden te herstellen/op­nieuw te leveren dan wel alsnog conform de Overeenkomst uit te voeren. 

g)    Verwerkte en/of wederverkochte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat Opdrachtgever nog enig reclame­recht toekomt. 

h)    Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame. 

i)     Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van PAN media indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. 

j)     In alle gevallen geschiedt retourzending op een door PAN media te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij PAN media de reclame gegrond verklaart. 

k)    In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 19. 

ARTIKEL 11: DOMEINREGISTRATIE 

a)    Registratie van een door Opdrachtgever opgegeven domeinnaam vindt plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever. PAN media kan er niet voor instaan dat registratie van een door Opdrachtgever opgegeven domeinnaam wordt aanvaard of dat de door Opdrachtgever opgegeven domeinnaam tijdens de registratieprocedure niet door een derde wordt geregistreerd. 

b)    Opdrachtgever zal PAN media vrijwaren voor aanspraken van derden als gevolg van het registreren van een door Opdrachtgever opgegeven domeinnaam. 

ARTIKEL 12: ONTWERPEN, BOUWEN EN ONDERHOUD VAN WEBSITES 

a)    Het ontwerpen van een website vindt plaats in overleg met Opdrachtgever. PAN media kan evenwel niet instaan voor geringe afwijkingen tussen het ontwerp van de website en de op basis daarvan gebouwde website. 

b)    PAN media is gerechtigd om diens naam op een bescheiden wijze op de website op te nemen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden wordt in onderling overleg vastgesteld. 

c)    Opdrachtgever zal voor het onderhoud van een website benodigde gegevens tijdig, doch in ieder geval 24 uur voor het geplande onderhoud, aan PAN media beschikbaar stellen. 

d)    PAN media kan er niet voor instaan dat de website van Opdrachtgever continue en onbelemmerd bereikbaar is tijdens door PAN media te verrichten onderhoudswerkzaamheden aan de website van Opdrachtgever. 

e)    Opdrachtgever verkrijgt een volledig niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp voor de website vanaf het moment dat er door Opdrachtgever volledig is voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst met PAN media. 

f)    Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van licenties bij derden voor auteursrechtelijk materiaal (waaronder: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s, composities e.d.) dat op verzoek van Opdrachtgever in de website zal worden gebruikt. 

g)    PAN media behoudt copyrights op de losse elementen daar waar het gaat om eigen beeldcreaties, programmeringen, teksten, beeldconcepten e.d.. 

h)    Het is Opdrachtgever toegestaan om voor het dagelijks gebruik van de website binnen de met PAN media schriftelijk overeengekomen grenzen wijzigingen in de inhoud van de databases, achterliggende pagina’s en de boomstructuren aan te brengen. 

i)     Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van PAN media een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken. 

ARTIKEL 13: OPSLAG EN TRANSPORT VAN GEGEVENS VIA INTERNET (HOSTING) 

a)    Opdrachtgever zal zorgvuldig gebruik maken van door PAN media beschikbaar gestelde server en overige apparatuur en programmatuur en elke mogelijk daaraan schade veroorzakende activiteit vermijden. Opdrachtgever vrijwaart PAN media voor aanspraken van derden terzake. 

b)    Het is Opdrachtgever niet toegestaan de beveiliging en de werking van de in dit artikel door PAN media aangeboden Internetdienst en of bronaanduidingen van elektronische berichten of gegevens te veranderen of te ondermijnen. Indien Opdrachtgever voornemens is tot activiteiten waaruit veel elektronisch verkeer te verwachten is, dient hij PAN media daarvan tijdig op de hoogte te stellen. 

c)    Het is Opdrachtgever niet toegestaan ongevraagde e-mails, gegevens of informatie te (doen) verzenden via de systemen van PAN media. Het is Opdrachtgever evenmin toegestaan medewerking te verlenen aan of activiteiten te ontwikkelen die ertoe leiden dat buitensporig en ongewenst berichtenverkeer via de systemen van PAN media plaatsvindt. Opdrachtgever vrijwaart PAN media voor aanspraken van derden terzake.

ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD 

a)    De eigendom van door PAN media aan Opdrachtgever geleverde goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst aan PAN media verschuldigd is, volledig heeft voldaan. 

b)    Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is PAN media gerechtigd de door haar aan Opdrachtgever geleverde goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen voor rekening en risico van Opdrachtgever bij Opdrachtgever weg te halen of te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een zonder rechtelijke tussenkomst direct opeisbare boete ter grootte van 10% van de op dat moment nog openstaande facturen. De openstaande facturen zijn in dat geval direct opeisbaar.

ARTIKEL 15: PRIJS EN BETALING 

a)    De door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding(en) zijn gespecificeerd in de Overeenkomst. Door PAN media opgegeven prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. 

b)    PAN media is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen. Wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat zij ingaan bekend gemaakt. Indien Opdrachtgever zich niet met de prijswijziging kan verenigen heeft hij het recht de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de prijswijziging ingaat en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 

c)    Betaling door Opdrachtgever geschiedt binnen veertien dagen na factuurdatum zonder opschorting of verrekening, bij gebreke waarvan Opdrachtgever in verzuim is en per de vervaldatum rente verschuldigd is gelijk aan 2% per maand over het totaal openstaande bedrag verhoogd met BTW. In dat geval kan de vordering tevens uit handen worden gegeven en komen de invorderingskosten voor rekening van Opdrachtgever met een minimum van 15% van het totaal openstaande bedrag verhoogd met BTW en de hiervoor genoemde rente dan wel met een bedrag gelijk aan € 150,- , welke van de twee het hoogste is. 

d)    Ingeval een Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zal diens recht op verrekening niet uitgesloten worden. 

e)    In geval van niet tijdige betaling is PAN media bevoegd terstond haar werkzaamheden, leveringen en/of overige verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten. 

f)    PAN media heeft het recht, voor elke aan Opdrachtgever verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen. PAN media zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

ARTIKEL 16: DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 

a)    Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de in de Overeenkomst vermelde periode (“contractsperiode”) en wordt, indien sprake is van een duurovereenkomst, telkenmale stilzwijgend verlengd voor de oorspronkelijke periode, tenzij de Overeenkomst wordt beëindigd overeenkomstig lid 3 van dit artikel. 

b)    Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, geldt dat de in lid 1 bedoelde contractsperiode nooit langer dan 1 jaar zal zijn. 

c)    Elk der partijen is bevoegd de Overeenkomst te beëindigen door middel van opzegging tegen het eind van de contractsperiode met in acht neming van een opzegtermijn van 3 maanden. 

d)    Ieder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst buiten rechte schriftelijk en aangetekend geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen door middel van opzegging met inachtneming van een redelijke termijn, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend dan wel indien de overmachtsituatie als bedoeld in artikel 18 langer dan drie maanden duurt of zal gaan duren. Eventuele betalingsverplichtingen jegens PAN media die vallen voor het tijdstip van faillissement of surséance en/of die betrekking hebben op reeds geleverde Internetdiensten of goederen, worden onmiddellijk opeisbaar zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is.

ARTIKEL 17: WIJZIGING IN EIGENSCHAPPEN VAN INTERNETDIENSTEN 

a)    PAN media is gerechtigd de technische eigenschappen van de Internetdiensten te wijzigen. Alvorens tot wijziging over te gaan zal PAN media Opdrachtgever, met inachtneming van een redelijke termijn, van de voorgenomen wijzigingen op de hoogte stellen. 

b)    Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst te beëindigen indien de voorgestelde wijziging(en) in de technische eigenschappen van de Internetdiensten een dermate grote verandering tot gevolg hebben op de functionaliteit van de Internetdiensten dat van Opdrachtgever redelijkerwijs geen voortzetting van de Overeenkomst verwacht kan worden. PAN media is in dat geval niet tot enige schadevergoeding gehouden. 

c)    In geval van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt de nakoming door PAN media van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de tekortkoming, zonder dat PAN media tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens PAN media tot aan dat moment te voldoen. 

d)    Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan een omstandigheid waarop PAN media geen invloed kan uitoefenen. Niet-nakoming die het gevolg is van onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende omstandigheden worden eveneens als niet toerekenbare tekortkoming(en) aangemerkt: stroomstoring, technische storing, niet of tijdig nakomen door Opdrachtgever of een derde van de verplichtingen die deze jegens PAN media op zich heeft genomen en overheidsvoorschriften.

ARTIKEL 18: OVERMACHT  

a)    In geval van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt de nakoming door PAN media van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de tekortkoming, zonder dat PAN media tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens PAN media tot aan dat moment te voldoen. 

b)    Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan een omstandigheid waarop PAN media geen invloed kan uitoefenen. Niet-nakoming die het gevolg is van onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende omstandigheden worden eveneens als niet toerekenbare tekortkoming(en) aangemerkt: stroomstoring, technische storing, niet of tijdig nakomen door Opdrachtgever of een derde van de verplichtingen die deze jegens PAN media op zich heeft genomen en overheidsvoorschriften.

ARTIKEL 19: AANSPRAKELIJKHEID 

a)    PAN media kwijt zich van zijn taak zoals van een be­drijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aan­vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg is van handelen of nalaten van zijn directie, zijn personeel dan wel van door hem ingeschakelde derden, behou­dens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel. 

b)    Een eventuele aansprakelijkheid van PAN media is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door PAN media gesloten verzekering wordt uitbetaald verhoogd met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringspolis voor rekening van PAN media komt. Indien en voorzover geen uitkering op grond van een verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst over de contractsperiode waarin de aansprakelijkheid van PAN media is ontstaan, aan PAN media verschuldigd was en voldaan heeft dan wel een maximaal bedrag van € 10.000. 

c)    Iedere verdergaande aansprakelijkheid van PAN media dan in dit artikel voorzien, is uitgesloten. PAN media aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder schade ontstaan door technische- of stroomstoringen, bedrijfsstagnatie, niet beschikbaarheid of onnauwkeurigheid van de geboden informatie dan wel door onvolledige of onjuiste overdracht of vermindering van kwaliteit van (bewerkte) gegevens, tenietgaan of verminking van gegevens tijdens de verwerking van deze gegevens of door verzuimen of vergissingen bij de uitvoering van overeenkomsten ontstaan door gebruik van de website van PAN media of door de inhoud van andere websites waarnaar PAN media elektronisch verwijst (links).Opdrachtgever zal PAN media vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake. 

d)    Opdrachtgever vrijwaart PAN media voor aanspraken van derden als gevolg van het uit hoofde van de Overeenkomst opnemen en uitzenden van beelden en/of geluid(en) op internet door PAN media. 

e)    De medewerkers van PAN media of door PAN media voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden kunnen zich jegens Opdrachtgever beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf partij bij de Overeenkomst. 

f)    1. In alle gevallen is de termijn waarbinnen PAN media tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
      2. In geval Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximum termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen PAN media tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken. 

g)    Opdrachtgever verliest diens rechten jegens PAN media en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart PAN media tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
      1. Opdrachtgever PAN media niet binnen 8 dagen na de ontdekking van enig gebrek of na het tijdstip waarop het desbetreffende gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aan PAN media gerichte aangetekende brief van het bestaan van het desbetreffende gebrek op de hoogte heeft gesteld, teneinde een onderzoek te kunnen starten;
      2. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van PAN media of van een derde namens PAN media strijdig gebruik van het geleverde door Opdrachtgever;
      3. voormelde schade is ontstaan doordat Opdrachtgever niet conform de door PAN media of door een door PAN media ingeschakelde derde gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
      4. voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen informatiedragers e.d. die door of namens Opdrachtgever aan PAN media zijn verschaft en/of voorgeschreven;
      5. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van Opdrachtgever aan PAN media;
      6. voormelde schade is ontstaan doordat Opdrachtgever zelf of een derde in opdracht van Opdrachtgever werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PAN media.

ARTIKEL 20: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

a)    Alle intellectuele (eigendoms)rechten op aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde of geleverde apparatuur en programmatuur berusten uitsluitend bij PAN media of diens licentiegevers. Aan Opdrachtgever wordt door PAN media slechts het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht tot het gebruik van deze apparatuur en programmatuur verleend. 

b)    Alle intellectuele (eigendoms)rechten welke kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van (het resultaat van) Internetdiensten komen toe aan Opdrachtgever, voorzover intellectuele (eigendoms) rechten van derden zich hiertegen niet verzetten en met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel. 

c)    Ingeval een Offerte niet leidt tot een Overeenkomst berusten alle intellectuele (eigendoms)rechten welke kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van door PAN media ten behoeve van deze Offerte opgestelde tekeningen, schema’s, modellen, berekeningen, ontwerpen etc. (nader te noemen “documentatie”) bij PAN media. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om deze documentatie te gebruiken, te kopiëren of in enigerlei vorm aan derden ter beschikking te stellen of ter inzage te geven. 

d)    Indien Opdrachtgever het bepaalde in lid 3 van dit artikel overtreedt is Opdrachtgever aan PAN media een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,– per overtreding.

ARTIKEL 21: ANNULERING EN ONTBINDING 

a)    1. Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij in deze mogelijkheid in deze voorwaarden uitdrukkelijk wordt gegeven dan wel annulering krachtens onder­staand artikellid is overeengekomen.
       2. Het bepaalde onder sub 1 van dit lid is niet van toepassing ingeval Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

b)    Annulering door Opdrachtgever is slechts mogelijk indien PAN media daarin toestemt. Alsdan is Opdrachtgever aan PAN media een, door PAN media nader te bepalen, vergoeding verschuldigd. Opdrachtgever is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan PAN media te vergoeden. PAN media is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden – 30 tot 100% van de afgesproken prijs bij Opdrachtgever in rekening te brengen. 

c)    Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart PAN media ter zake. 

d)    Door Opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 22: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

a)    Op de tussen PAN media en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. 

b)    Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat PAN media de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar PAN media gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is. 

c)    In geval Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat PAN media aan Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, Opdrachtgever kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wette­lijk bevoegde rechter. 

d)    Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is PAN media gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar Opdrachtgever gevestigd is.

ARTIKEL 23: OVERIGE BEPALINGEN 

a)    Partijen garanderen dat zij gedurende de duur van de Overeenkomst, alsmede na het eindigen daarvan, tegenover derden geheimhouding zullen betrachten met betrekking tot alle door Opdrachtgever als vertrouwelijk gekwalificeerde gegevens, informatie en aangelegenheden waarvan zij, hun personeel of door hen ingeschakelde derden bij de totstandkoming en/of de uitvoering van de Overeenkomst kennis nemen. Geheimhouding dient ook betracht te worden voor gegevens, informatie en aangelegenheden waarvan partijen, hun personeel of door hen ingeschakelde derden bij de totstandkoming en/of de uitvoering van de Overeenkomst kennis nemen, waarvan Opdrachtgever de vertrouwelijkheid redelijkerwijs kan begrijpen zonder dat de vertrouwelijkheid expliciet is aangegeven. 

b)    PAN media is gerechtigd bij de levering van Internetdiensten gebruik te maken van systemen van derden dan wel derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. 

c)    Nietigheid van een van de bepalingen of leden daarvan in de Overeenkomst laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die zoveel mogelijk qua inhoud, bereik en doelstelling met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.

--------------------------------------------------------------

| PANmedia | Algemene Voorwaarden | augustus 2013 |

 

AndroidAppleGoogle Chromedrupal-iconfacebook-icoonideal icoonjoomla icoonLinkedInIconpaypak icon2xTwitter icoonwordpress-icoonYoutube-icoonPinterestFirefox World-logo-2BE3F2DB27-seeklogo.comopera dock icon by bubbon-d3az7iisafariexplorerservice icon magentosocial audioSocial Bookmarkingsocial communitysocial datingecommerce e-mailforumsSocial Media iconfoto-iconGame Center Icon-150x150video iconwebblog-iconwiki

   PANmedia

vaste-tarieven-button

 

 

contactbutton